0 532 450 7514
tr
Sosyal Medya Hesaplarımız

NİCEL ANALİZLER (SPSS-SEM- EVİEWS- STATA)

09 Eylül 2019
102 kez görüntülendi
NİCEL ANALİZLER (SPSS-SEM- EVİEWS- STATA)

Bilimsel yöntemler verisi itibariyle nicel(ya da kantitatif) ve nitel (ya da kalitatif) olmak üzere ikiye ayrılır. Nicel yöntemler yapısı itibariyle sayısal ve çıkarımsaldır. Bilimsel araştırmalarda yapılan anket araştırmaları bu sınıfa girer.

Akademik çalışmaların büyük çoğunluğunda (İşletme, Sosyalbilim ve bir çokFenbilim Enstitüsü çalışmalarında) çıkarım yapabilmek adına anket uygulamaları gerçekleştirilir. Önceden belirlenmiş ölçeklerle elde edilen veriler SPSS-AMOS gibi istatistik programlarıyla çözümlenir. Temelde mantık, elde edilen veri üzerinden kurgulanmış hipotezlerin aralarındaki anlamlılık, ilişki ya da etkiye bakılmasıdır. Bu üç farklı konsept için de farklı istatistik modellemeler oluşturulur.

Bununla beraber yine nicel bir yöntem olan ekonometrik modelleme çalışmaları da Eviews ve Stata gibi programlarla analiz edilir. Burada da belirli platformlardan çekilen veri setleri üzerinden kurgulanan model değişkenleri arasındaki ilişkiler incelenir.

1. SPSS Analizinde sıkça kullanılanlar               

 

 

 

 

 

1.a. Örneklem Büyüklük Hesaplama

1.b. Ölçek İç Tutarlılık Katsayısı Hesaplama

1.c. Normallik Analizi

1.d. Parametrik Testler

1.e. Non-Parametrik Testle

2.SEM(YAPISAL EŞİTLİK MODELİ) sıkça kullanılanlar 

 

 

 

 

 

2.a. Apriori Örneklem Büyüklüğü Hesabı

2.b. Ölçekler ve Alt Boyutlarına Ait EM Test Değerleri

2.c. Araştırma Değişkenleri Kayıp Değer, Standart Sapma, Çarpıklık ve Basıklık Değerleri Hesaplama

2.d. Yapısal Eşitlik Modellemesinde Uyum İyiliği İndeksleri

2.e. Yol Analizi

2.f. Doğrulayıcı Faktör Analizi

2.g. İstatistiki Güç Analizleri

2.h. Hipotez Testleri

3.EVİEWS’ta sıkça kullanılanlar                                                                                                                                   

3.a. İlgili Ampirik Literatür

3.b. Metodoloji

3.d. VAR Analizi

3.e. Etki-Tepki Fonksiyonu

3.f. Birim Kök Bulguları

3.g. Eşbütünleşme Bulguları

Siz değerli öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu nicel analiz hizmetinin verilebilmesi için ilk adım olan hizmet planını aşağıdan doldurabilirsiniz. (Süreci merak ediyorsanız Nasıl Çalışıyoruz? Butonuna dönebilirsiniz)

WhatsApp'tan Yaz...